Fondation Beyeler, Ausstellungskatalog

Ausstellungskatalog «Farbe zu Licht». Ausstellung 16. April bis 30. Juli 2000.
Format: 14,5 x 30,5 cm. Umfang: 170 Seiten.
Gestaltung: Atelier Urs Albrecht, Basel. Lithos: Lac AG, Basel. Prepress: Gygax Prepress.